1. Objecte dels termes i condicions

1.1 COELI és la titular del lloc web https://www.coeli.cat (en endavant, el “Lloc Web“), a través del que ofereix una llicència d’ús de programari especialitzat per difondre, documentar i gestionar les col·leccions patrimonials (en endavant conjuntament els “Serveis de COELI” o la “Plataforma”).

1.2 COELI concedeix als seus usuaris de forma intransferible i no exclusiva i en els termes i condicions previstos, un dret d’ús sobre la seva plataforma web i les seves diferents funcionalitats, sense que es concedeixi a aquest usuari cap dret d’explotació de propietat intel·lectual i industrial sobre la mateixa.

1.3 A aquests efectes es fa constar que el CLIENT contracta els Serveis de COELI perquè siguin utilitzats pels seus empleats.

1.4 Les condicions generals descrites a continuació, regulen les condicions d’ús i accés al Lloc Web i l’ús dels Serveis de COELI per part del CLIENT i, tot això, sense perjudici de les condicions particulars que regulin la utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis de terceres parts que, si s’escau, puguin ser oferts a través del Lloc Web.

2. Ús del lloc web

2.1 El CLIENT de COELI es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web, de conformitat amb la legislació aplicable i amb el que preveu els presents Termes i condicions.

2.2 Queda prohibit fer mal ús del Lloc Web. Conseqüentment, el CLIENT haurà d’abstenir-se, entre d’altres, de:

  • Cometre delictes, ni animar la gent a fer-ho.
  • Introduir o distribuir a la xarxa virus informàtics, penjar material ofensiu o obscè.
  • Piratejar aspectes del servei del Lloc Web.
  • Corrompre les dades que apareguin en el Lloc Web.
  • Enviar publicitat o materials promocionals no sol·licitats (“spam”).

2.3 El Lloc Web també pot contenir enllaços a altres llocs web que no són operats per COELI (des d’ara “Altres pàgines web”). COELI no exerceix cap control sobre Altres pàgines web i no és responsable del contingut d’aquests ni de cap dany que puguin produir-li per l’ús dels mateixos. Si bé es reserva el dret a eliminar aquests enllaços si per qualsevol mitjà fos conegut que en el lloc enllaçat es comet qualsevol irregularitat o il·legalitat.

3. Acceptació i modificació de les condicions generals

3.1 L’ús i accés al Lloc Web per part del CLIENT suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals. Així mateix, per poder contractar la prestació dels Serveis de COELI el CLIENT accepta expressament les presents Condicions Generals i la Política de Privadesa i ús de galetes. Aquestes Condicions Generals i Política de Privadesa i galetes poden consultar-se a: https://www.coeli.cat/qui-som/avis-legal/

3.2 COELI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment el contingut de les condicions generals. En qualsevol cas, això no afectarà al CLIENT, que estarà subjecte a les condicions generals vigents del Lloc Web en el moment de contractació dels Serveis o en el moment d’ús i accés al Lloc Web.

4. Obligacions de COELI i del CLIENT

4.1 Obligacions i garanties de COELI:

4.1.1 COELI es compromet a prestar els Serveis de COELI d’acord amb els termes establerts en aquestes condicions de contractació.

4.1.2 COELI es compromet a posar els mitjans suficients perquè la Plataforma estigui disponible les 24 hores del dia tots els dies de l’any, si bé no es fa responsable de la manca de funcionament o interrupció puntual de les pàgines webs del prestador Final o del Lloc Web i/o de la Plataforma de COELI atribuïbles a tercers o de qualsevol fet imprevisible per part d’una persona aliena al contracte o cas fortuït o de força major.

4.1.3 No obstant l’anterior, COELI es reserva el dret d’interrompre el Lloc Web i/o la Plataforma quan sigui necessari per tal de realitzar reparacions tècniques, de manteniment, realitzar canvis en la Plataforma (disseny, textos, tecnologia, etc.) i/o de millora dels seus serveis. En la mesura que sigui possible, COELI avisarà amb antelació de les interrupcions que siguin degudes a circumstàncies previsibles, com ara el manteniment i talls de connectivitat.

4.2 Obligacions del CLIENT:

4.2.1 El CLIENT és responsable que les dades facilitades en el procés de contractació siguin veraces i exactes, comprometent-se a comunicar a COELI tots els canvis en els mateixos que afectin la relació contractual.

4.2.2 Adoptar totes les mesures de seguretat necessàries per preservar la confidencialitat i el secret del seu Usuari (identificació) i Contrasenya (Password) d’accés a la Plataforma de COELI, que seran, en tot cas, personals i intransferibles.

4.2.3 No utilitzar el Lloc Web ni la Plataforma per a activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic ni amb fins il·lícits, prohibits, lesius de drets i interessos de tercers. COELI no es fa responsable de les conseqüències i danys que puguin resultar d’una utilització inadequada dels Serveis prestats a través del Lloc Web i/o la Plataforma.

5. Contractar un servei

5.1 L’accés a la Plataforma es realitza via internet, exigint que l’usuari s’hagi registrat prèviament. Per això, COELI sol·licitarà un conjunt de dades per poder configurar i posar a disposició l’entorn de treball del CLIENT.

5.2 La contractació per part del CLIENT dels Serveis de COELI donarà dret a que tots els seus empleats autoritzats puguin accedir a aquests Serveis.

5.3 COELI realitzarà el manteniment de la infraestructura tecnològica així com còpies de seguretat de la base de dades de manera periòdica.

5.4 Les actualitzacions de la Plataforma es realitzaran periòdicament i de manera automàtica.

5.5 COELI donarà suport tècnic remot davant de possibles incidències de la Plataforma, però en cap cas per pèrdues d’informació degut al mal ús de la Plataforma.

6. Durada i resolució del servei

6.1 La contractació dels Serveis de COELI es realitza de manera periòdica.

6.2 COELI i el CLIENT es posaran d’acord per a la renovació del Servei amb antelació a la finalització del contracte vigent.

6.3 Si es considera necessari ajustar el pla o el segment, COELI i el CLIENT acordaran l’ajust segons l’ús dels Serveis de COELI i les necessitats del CLIENT en aquell moment.

7. Propietat intel·lectual i industrial

7.1 COELI, com a titular de tots els drets de la Plataforma, ostenta tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la mateixa, llevat de la llicència concedida a través dels presents Termes i condicions. COELI es reserva expressament els drets d’explotació de què és titular sobre la Plataforma objecte de llicència, incloent expressament els drets de reproducció, transformació, comunicació pública i distribució en totes les formes possibles d’explotació.

7.2 Així mateix, “COELI” és una marca registrada per COELI Platform SL, pel que queda prohibit qualsevol ús de les mateixes o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui ocasionar confusió sobre el seu origen o titularitat per tercers sense prèvia autorització expressa.7.1

7.3 El Lloc Web https://www.coeli.cat i tots els URL on COELI ofereixi els seus serveis són dominis registrats per COELI. Així mateix, els drets de propietat intel·lectual relatius al programari i als continguts del Lloc Web pertanyen a COELI o als atorgants de les seves llicències.

7.4 En conseqüència, queda expressament prohibida la reproducció total o parcial del Lloc Web. Tampoc està permès publicar, manipular ni distribuir el contingut del Lloc Web sense autorització expressa de COELI o del legítim titular, si escau.

8. Protecció i propietat de les dades

8.1 Les dades són propietat del CLIENT i és el CLIENT qui decideix quines dades publica i com. En aquest sentit COELI no es fa responsable dels continguts i les dades que el CLIENT difon des de les nostres infraestructures.

8.2 COELI garanteix que totes les dades carregades al sistema amb caràcter privat només són accessibles pel CLIENT i les persones que a través dels Serveis de COELI aquest autoritzi a accedir-hi.

COELI és una plataforma orientada a la difusió i, per això, COELI recomana als seus clients que si usen dades de tercers (fotògrafs,…) gestionin la cessió dels drets d’aquests per tal de poder difondre-les amb garanties suficients abans de carregar els continguts.

9. Confidencialitat

9.1 Les parts es comprometen a mantenir reservada i confidencial l’existència i contingut de tota la documentació i informació que li sigui subministrada, transmesa o revelada mitjançant la signatura del present acord amb independència del mitjà, forma o suport que s’utilitzi (en endavant, “informació Confidencial”), comprometent-se a no realitzar cap revelació a tercers ni comunicació pública sense l’autorització prèvia i per escrit de l’altra part.

9.2 De manera enunciativa però no limitativa, s’entén per informació confidencial, tota aquella relativa a dades dels clients, la seva mateixa existència, la seva estructura, plans de promoció i vendes, codis font i objecte de programes informàtics, sistemes, tècniques, invencions, processos , patents, marques, dissenys registrats, copyrights, know-how, noms comercials, dades tècniques i no tècniques, dibuixos, esbossos, dades financeres, plans relatius a nous productes, dades relatives a clients o clients potencials així com qualsevol altra informació utilitzada en l’àmbit empresarial de COELI.

9.3 L’obligació de confidencialitat subsistirà fins i tot després de la resolució, per qualsevol motiu, de la relació contractual entre les parts sense que d’això es generi cap tipus d’indemnització.

9.4 L’incompliment de l’obligació de confidencialitat assumida en aquest acord o de la devolució de la Informació Confidencial establerta anteriorment, facultarà qualsevol de les parts a reclamar l’import total dels danys i perjudicis que aquest incompliment li hagués generat.

10. Notificacions

10.1 Qualsevol notificació i comunicació que pugui o hagi de ser realitzada en relació amb aquests Termes i condicions, es farà per escrit i haurà de ser remesa per correu electrònic a les adreces que constin en les condicions particulars de contractació.

11. Jurisdicció i llei aplicable

11.1 Els presents Termes i condicions estan regits pel Dret Espanyol. En el cas que una part del mateix manqués de validesa o sigui nul·la per qualsevol motiu, això no afectarà les restants estipulacions dels presents Termes i condicions que conservaran la seva validesa.

11.2 Per resoldre qualsevol dubte o divergència que pogués sorgir entre les parts respecte del compliment o interpretació de les clàusules dels presents Termes i condicions, ambdues parts, de mutu acord, es sotmeten a la Jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

12. Miscel·lània

12.1 Els presents Termes i condicions no faculten a cap de les parts per representar o obligar a l’altra, no atorgant cap dret, poder o entitat per crear cap obligació, ja sigui expressa o implícita.

12.2 Els presents Termes i condicions i els seus annexes substitueixen i anul·len totes les negociacions, compromisos, pactes, comunicacions, ja siguin verbals o escrites, enteses i acords anteriors relacionats amb el mateix objecte que poguessin contravenir de totes maneres els principis i estipulacions que estableixen aquests Termes i condicions.

12.3 Cap modificació dels presents Termes i condicions tindrà validesa ni caràcter vinculant per a les parts llevat que s’efectuï per