Avís legal

Avís legal


 • Denominació Social: Coeli Platform S.L.
 • Nom Comercial: coeli plataforma documental per al patrimoni cultural
 • Domicili Social: Bailèn, 71 entresòl 4a. 08009 Barcelona
 • CIF / NIF: B66987462
 • Telèfon: 931 00 62 33
 • e-Mail: info@coeli.cat
 • Inscrita al Registre: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 45900, Folio: 168, Hoja: 502472, Inscripción: 1
 • Nom del domini: www.coeli.cat

Objecte

El prestador responsable del lloc web www.coeli.cat és Coeli Platform S.L., el qual posa a disposició dels usuaris el present document per a donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat i Informació i comerç electrònic, i informar a tots els usuaris del lloc web quines son les seves condicions d’ús.

Usuaris

Tota persona qui accedeixi a aquest lloc exerceix el rol d’usuari, comprometent-se al compliment i observança rigorosa de les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altre disposició legal d’aplicació.

Protecció de dades personals

Coeli Platform S.L. es troba compromès profundament amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’art. 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

Coeli Platform S.L. posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de la entitat informant respecte als següents aspectes:

 • Dades del Responsable del tractament.
 • Dades tractades.
 • Fitxers on s’emmagatzemen.
 • Finalitat del tractament.
 • Obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.
 • Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per exercir-los.

Propietat Intel·lectual i industrial

Coeli Platform S.L. per sí mateixa o com a cessionària, és titular, o en el seu cas d’autorització o llicència expressa per part dels autors, dels drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web www.coeli.cat, així com de tots aquells elements que hi conté, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, compilació, edició i demés elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, texts, logotips, gràfics, àudios, vídeos i/o softwares.

Sense tenir en compte la finalitat per la que van ser destinats, la reproducció total o parcial, explotació, ús, distribució i comercialització, requereix en qualsevol cas l’autorització escrita prèvia per part de Coeli Platform S.L.. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, textos, logotips i/o gràfics aliens a Coeli Platform S.L. i que poguessin mostrar-se al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, Coeli Platform S.L. posseeix l’autorització expressa y prèvia per part dels mateixos.

Coeli Platform S.L. autoritza expressament a que tercers puguin redirigir als continguts concrets del lloc web directament, devent en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

Coeli Platform S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets o propietat industrial i intel·lectual, sense implicar la seva sola menció o participació al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc patrocini, suport o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol comentari respecte possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho dirigint-se al següent correu electrònic: info@coeli.cat.

Responsabilitat

Coeli Platform S.L. s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat introduïda o manipulada per un tercer aliè al mateix.

www.coeli.cat pot utilitzar galetes –cookies– (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc web. Les galetes utilitzades al lloc web són de caràcter temporal i pròpies, les quals recopilen l’activitat dels usuaris durant la navegació amb fins estadístics, publicitaris i/o per millorar la presentació del web. En qualsevol cas, les galetes poden ser eliminades manualment per l’usuari a través del panell de configuració del seu navegador.

Aquest lloc web ha estat provat i revisat perquè funcioni correctament. En principi, es garanteix el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i així, el prestador no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, vagues, catàstrofes naturals, o circumstàncies similars que impossibilitin l’accés a la pàgina web.

Coeli Platform S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a xats, fòrums, comentaris, generadors de blocs, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a www.coeli.cat. No obstant i en compliment a allò disposat a l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, forces de la seguretat, autoritats, i col·laborant activament en la retirada, o en el seu cas bloqueig, de tots aquells continguts que poguessin contravenir o afectar la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Suposant que l’usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador a través del correu electrònic info@coeli.cat.

Modificacions

Coeli Platform S.L. es reserva el dret a modificar la informació presentada al lloc web, sense que existeixi obligació de notificar als usuaris d’aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de Coeli Platform S.L.

Enllaços

Des de www.coeli.cat és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no té el control dels continguts introduïts per tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipo de responsabilitat respecte a tals continguts.

En tot cas, Coeli Platform S.L. manifesta que procedirà a l’eliminació immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, informant a les autoritats competents del contingut en qüestió.

Drets d’exclusió

Coeli Platform S.L. es reserva el dret de retirar o denegar l’accés al lloc web o als possible serveis prestats sense necessitat de previ avís, per part pròpia o d’un tercer, a tot usuari que incompleixi les presents condicions generals d’ús.

Modificació de les condicions i duració

Coeli Platform S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions aquí presentades, sempre i quant estiguin degudament publicades com aquí apareixen. La vigència d’aquestes condicions s’establirà segons la seva manifestació y perduraran fins que siguin modificades per unes altres adequadament publicades.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per la resolució de totes les qüestions o controvèrsies relacionades amb el present lloc web o de les activitats desenvolupades en ell, serà d’aplicació la legislació espanyola, en la que les parts es someten expressament, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Política de privacitat de dades


De conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, Coeli Platform S.L., en compliment amb el disposat a l’art. 5 i 6 de la LOPD, notifica a tots els usuaris de www.coeli.cat que facilitin les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer de propietat de Coeli Platform S.L. Les dades també estaran allotjades al servidor del proveïdor d’e-mail màrqueting Mailchimp (política de privacitat de Mailchimp), eina utilitzada per a l’enviament de comunicacions.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals seran tractades per part de Coeli Platform S.L. per a les següents finalitats:

 1. Enviar el butlletí de notícies de la pàgina web.
 2. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per qualsevol mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, tals com e-mail, telèfon, SMS, MMS o comunitats socials. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades sobre Serveis o productes oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest assolís algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En qualsevol cas, les comunicacions comercials estaran realitzades per part de Coeli Platform S.L. i seran de serveis i productes relacionats amb el sector del prestador.
 3. Realitzar estudis estadístics.
 4. Tramitar sol·licituds i/o altres tipus de peticions que siguin executades per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari al lloc web de la companyia.

Coeli Platform S.L. garanteix i informa expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres companyies en cap cas, i que sempre que s’anés a realitzar alguna tipologia de cessió de dades personals, es sol·licitaria el consentiment informat, exprés i inequívoc per part dels titulars, de forma prèvia.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, degut a que són necessàries per la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no fossin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis subministrats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

En tot cas, Coeli Platform S.L. garanteix a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, informació, cancel·lació i oposició, amb el termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, junt amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

 1. E-Mail: info@coeli.cat
 2. Correu postal: Carrer Bailèn, número 71, pis entresòl, porta 4a., amb codi postal 08009, ciutat Barcelona.

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’apartat donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part de Coeli Platform S.L.

Igualment, Coeli Platform S.L. ha adopta totes les mesures d’organització i tècniques necessàries per garantir la integritat i seguretat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva alteració, pèrdua i/o accés per part de tercers no autoritzats.

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’apartat donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part de Coeli Platform S.L.

Igualment, Coeli Platform S.L. ha adopta totes les mesures d’organització i tècniques necessàries per garantir la integritat i seguretat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva alteració, pèrdua i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Ús de Galetes i del fitxer d’activitat

Coeli Platform S.L. per compte pròpia o la d’un tercer contractat per la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar galetes (cookies) mentre un usuari navega pel lloc web. Les galetes són fitxers amb l’objectiu de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Concretament, el lloc web utilitza galetes de Google Analytics i de Hotjar, proveïdors de serveis de mesura d’analítica web.

Les galetes utilitzades pel lloc web van associades únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, en cap cas proporcionen per elles mateixes les dades personals de l’usuari.

Per mitjà de l’ús de les galetes és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari perquè la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, donar accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament per ells sense haver de tornar a registrar-se a cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència, paràmetres de tràfic, controlar el progrés i número d’entrades.

L’usuari pot configurar el seu navegador per ser notificat de la recepció de galetes i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, revisi les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el present lloc web, no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les galetes enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici de que sigui necessari que l’usuari iniciï sessió com a tal en aquells serveis que la prestació requereixi el previ registre o “login”.

En tot cas, les galetes utilitzades en aquest lloc web tenen caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. Sota cap concepte s’utilitzaran galetes per emmagatzemar informació de caràcter temporal.

Direccions IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat de format automàtica a un ordinador quan aquesta és registrada a un fitxer d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permeti el processament posterior de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que proporcionin el número de visites realitzades als serveis web, el número d’impressions de pàgines, l’ordre de visites, la duració de la visita, el punt d’accés, etc.

Seguretat

Aquest lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.